იცით თუ არა თქვენ, რომ…

მიღებული ცოდნის გამოყენებამდე აუცილებლად ჰკითხეთ რჩევა იურისტს!

ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ დაბადების მოწმობისა და პერსონალური მონაცემების შემცველი სხვა დოკუმენტების დუბლიკატის მიღებაში, საჭიროების შემთხვევაში, მის აპოსტილით დამოწმებასა და თარგმნაში. მომსახურების გაწევის ვადა = 3 სამუშაო დღე თქვენგან ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობის მიღების მომენტიდან.

ინდივიდუალური მეწარმე მთელი თავისი ქონებით პასუხს აგებს თავისი ვალდებულებებისთვის

თუ ინდივიდუალური მეწარმის ბრუნვა არ აღემატება 100.000 ლარს თვეში, დღგ-ის გადახდის ვალდებულება არ წარმოიშობა. საშემოსავლო გადასახადის გადახდა კი 1%-ის ოდენობით საჭიროა 1 ლარიდან.

თუ რუსული ნომრების მქონე ავტომობილი იმყოფება საქართველოში 90 დღეზე მეტხანს, კანონით საჭიროა მისი მოთავსება დროებითი შემოტანის საბაჟო რეჟიმში სამ წლამდე ვადით და დროებითი ქართული ნომრების მიღება. საკითხის ფასი 150 ლარია. მოქმედების ადგილი — რუსთავი.

საქართველოში დაბადებულ ბავშვს შეუძლია მიიღოს ამ ქვეყნის მოქალაქეობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მისი ერთ-ერთი მშობელი საქართველოს მოქალაქეა (სისხლის უფლებით).