• დამადების მოწმობა
  • ქორწინების მოწმობა
  • განქორწინების მოწმობა
  • გარდაცვალების მოწმობა
  • ცნობა ნასამართლეობის შესახებ
  • ცნობა მოქალაქეობის შესახებ
  • ცნობა ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ
  • შრომითი სტაჟის დამადასტურებელი ცნობა
  • ცნობა საზღვრის კვეთის შესახებ
  • ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ
  • დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმება და ლეგალიზაცია

უმეტეს შემთხვევაში თქვენი დასწრება ყველა მოქმედების შესრულებისას აუცილებელი არ არის-ჩვენ შევასრულებთ ყველა მოქმედებას თქვენი უშუალო მონაწილეობის გარეშე მინდობილობის საფუძველზე, რომელიც გაცემული იქნება თქვენი მოქალაქეობის ქვეყანაში თქვენს მშობლიურ ენაზე და ვუზრუნველყობთ საქართველოდან მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში საბუთების დროულად მოწოდებას