საბუთების და ცნობების მიღება

საბუთების და ცნობების მიღება
 • დამადების მოწმობა
 • ქორწინების მოწმობა
 • განქორწინების მოწმობა
 • გარდაცვალების მოწმობა
 • ცნობა ნასამართლეობის შესახებ
 • ცნობა მოქალაქეობის შესახებ
 • ცნობა ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ
 • შრომითი სტაჟის დამადასტურებელი ცნობა
 • ცნობა საზღვრის კვეთის შესახებ
 • ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ
 • დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმება და ლეგალიზაცია

უმეტეს შემთხვევაში თქვენი დასწრება ყველა მოქმედების შესრულებისას აუცილებელი არ არის-ჩვენ შევასრულებთ ყველა მოქმედებას თქვენი უშუალო მონაწილეობის გარეშე მინდობილობის საფუძველზე, რომელიც გაცემული იქნება თქვენი მოქალაქეობის ქვეყანაში თქვენს მშობლიურ ენაზე და ვუზრუნველყობთ საქართველოდან მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში საბუთების დროულად მოწოდებას

შეგიძლიათ მოგვწეროთ ნებისმიერ მესენჯერში ან სოციალურ ქსელში