საბუთების და ცნობების მიღება

საბუთების და ცნობების მიღება
 • დამადების მოწმობა
 • ქორწინების მოწმობა
 • განქორწინების მოწმობა
 • გარდაცვალების მოწმობა
 • ცნობა ნასამართლეობის შესახებ
 • ცნობა მოქალაქეობის შესახებ
 • ცნობა ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ
 • შრომითი სტაჟის დამადასტურებელი ცნობა
 • ცნობა საზღვრის კვეთის შესახებ
 • ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ
 • დოკუმენტის აპოსტილით დამოწმება და ლეგალიზაცია

უმეტეს შემთხვევაში თქვენი დასწრება ყველა მოქმედების შესრულებისას აუცილებელი არ არის-ჩვენ შევასრულებთ ყველა მოქმედებას თქვენი უშუალო მონაწილეობის გარეშე მინდობილობის საფუძველზე, რომელიც გაცემული იქნება თქვენი მოქალაქეობის ქვეყანაში თქვენს მშობლიურ ენაზე და ვუზრუნველყობთ საქართველოდან მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში საბუთების დროულად მოწოდებას